ห่วงลวด

ห่วงลวด 35 mm.
ห่วงลวด 35 mm.
ห่วงลวด 2 รู
ห่วงลวด 2 รู
ห่วงลวดบาง
ห่วงลวดบาง
ห่วงลวดสั้น
ห่วงลวดสั้น
ห่วงลวดยาว
ห่วงลวดยาว
ห่วงลวดใหญ่
ห่วงลวดใหญ่
ห่วงลวดเล็ก
ห่วงลวดเล็ก
ห่วงลวดครึ่งวงกลม
ห่วงลวดครึ่งวงกลม